قوانین بستری بیمار اعصاب و روان

“آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان مزمن بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران”

مرکز بهداشت روانی در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات در بیمارستان ها ی روانپزشکی تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اقدام به تهیه آیین نامه پذیرش و ترخیص نموده ، که این آیین نامه برای بیماران اعصاب و روان حاد و مزمن بستری در بیمارستان های روانپزشکی تابعه بنیاد می باشد.

در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران”
“آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان مزمن بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران”

مرکز بهداشت روانی در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات در بیمارستان ها ی روانپزشکی تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اقدام به تهیه آیین نامه پذیرش و ترخیص نموده ، که این آیین نامه برای بیماران اعصاب و روان حاد و مزمن بستری در بیمارستان های روانپزشکی تابعه بنیاد می باشد. این کار با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات و همسان سازی نحوه پذیرش و ترخیص در بیمارستان های روانپزشکی صورت پذیرفته و از زمان ابلاغ هر گونه پذیرش و ترخیص در بیمارستان های روانپزشکی تابعه بنیاد طبق این آیین نامه انجام می گیرد.

“آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان مزمن بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران”

شرایط پذیرش

الف) وجود مدارک لازم جهت پذیرش
ب) دستور بستری

مدارک لازم جهت پذیرش

*ارائه مدارک زیر در هنگام بستری الزامی است

۱- تأییدیه بستری از طرف کلینیک ویژه مرکز بهداشت روانی و یا تأییدیه ۳ روانپزشک معتمد بنیاد مبنی بر لزوم بستری در بخش مزمن
۲- دفترچه بیمه درمانی با تاریخ معتبر
۳- کارت بیمه مکمل و یا معرفی نامه از بیمه مکمل
۴- اصل و کپی کارت جانبازی برای جانبازان بالای ۲۵ درصد
۵- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و سایر گروه های ایثارگران
• تذکر: در موارد اورژانسی و نقص در مدارک، بیمار در بخش اورژانس تحت نظر بستری و پس از تکمیل مدارک به بخش ارجاع داده می شود.

شرایط بستری و ترخیص

۱) شرایط دستور بستری
۱- معرفی نامه از کلینیک ویژه مرکز بهداشت روانی جهت پذیرش بیماران مزمن در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و یاتأییدیه ۳ روانپزشک معتمد بنیاد مبنی بر لزوم بستری در بخش مزمن روانپزشکی
۲- پذیرش از سایر بیمارستان های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراکز درمانی پس از اخذ معرفی نامه از کلینیک ویژه مرکز بهداشت روانی و یا تأییدیه ۳ نفر از روانپزشکان بیمارستان مبنی بر لزوم بستری در بخش مزمن روانپزشکی و ارسال آن به بیمارستان مرجع از طریق نمابر و از طریق تأیید کتبی ریاست بیمارستان مقدور می باشد.
• تذکر: در معرفی نامه مربوط به تأیید بستری بیمار در بخش مزمن لازم است مدت زمان بستری وی و دلایل مربوط به لزوم بستری در بخش مزمن ذکر گردد.

۲) شرایط ترخیص
ترخیص موقت یا دائم بیماران مزمن با دستور کتبی روانپزشک انجام می پذیرد . و در صورت دستور روانپزشک مبنی بر ترخیص با قیم امکان ترخیص بیمار پس از حضور قیم و روئیت کارت شناسایی قیم ممکن خواهد بود، و در صورت دستور روانپزشک مبنی بر ترخیص برای بیمارانی که قیم قانونی ندارند حضور یکی از اعضاء خانواده درجه ۱ و روئیت کارت شناسایی توسط واحد پذیرش ترخیص ممکن خواهد بود.
تذکر ۱- برای ترخیص موقت و دائم آندسته از بیمارانی که قیم قانونی ندارند حضور خانواده درجه ۱ به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است. و در غیر این صورت لازم است هماهنگی با واحد مددکاری بیمارستان و بنیاد استان مربوطه و مرکز امداد آمبولانس بیمار را به خانواده اش تحویل دهند.
تذکر ۲- ترخیص دائم بیماران با نظر روانپزشک می باشد و در صورتی که مجددا نیاز به بستری داشته باشند می بایست روال مربوط به اخذ مجوز بستری در بخش مزمن روانپزشکی مجددا طی شود.

آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان حاد بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران

شرایط پذیرش
الف) وجود مدارک لازم جهت پذیرش
ب) دستور بستری

وجودمدارک لازم جهت پذیرش

• ارائه مدارک زیر در هنگام بستری الزامی است
۱- دستور بستری بر اساس آیین نامه
۲- دفترچه بیمه درمانی با تاریخ معتبر
۳- کارت بیمه مکمل ویامعرفی نامه از بیمه مکمل
۴- اصل و کپی کارت جانبازی برای جانبازان بالای ۲۵ درصد
۵- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و سایر گروه های ایثارگران
تذکر: در موارد اورژانسی ونقص درمدارک، بیمار در اورژانس تحت نظر بستری و پس از تکمیل مدارک به بخش ارجاع داده می شود.

شرایط بستری و ترخیص

۱) شرایط بستری
دستور بستری جانبازان و سایر گروه های ایثارگران توسط روانپزشک صادر می گردد. و در صورت مراجعه بیمار در ساعات عدم حضور روانپزشک با تشخیص پزشک مقیم و پس از هماهنگی با روانپزشک آنکال امکان بستری بیمار بصورت اورژانسی وجود دارد.
ماده ۱- مبنای بستری بیماران براساس تشخیص روانپزشکان بیمارستان بوده و بیمارانی که با دستور بستری از سایر روانپزشکان و سایر مراجع به بیمارستان اعزام می شوند ، پس از تأیید روانپزشک بیمارستان امکان بستری خواهند داشت.
ماده ۲ – در صورت دستور بستری به صورت اورژانسی بیمار در اورژانس تحت نظر بستری می گردد و در صورت غیر اورژانسی بودن جهت اخذ نوبت بستری به پذیرش بیمارستان ارجاع داده می شود.
ماده ۳- اولویت پذیرش با جانبازان ،خانواده شاهد وآزادگان محترم می باشد و اختصاص ظرفیت بیمارستان برای پذیرش بیماران خصوصی پس از اخذ موافقت از معاونت بهداشت ودرمان استان مربوطه و بادر نظر گرفتن قوانین امور مالی بنیاد بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مقدور خواهد بود.
ماده ۴- پذیرش از سایر بیمارستان ها ومراکز درمانی پس از اخذ درخواست پذیرش از طریق نمابر و تأییدیه کتبی پذیرش توسط سوپروایزر وقت وبا هماهنگی آنکال بیمارستان مقدور می باشد.
ماده ۵- در صورت اعزام بیمار به بیمارستان به وسیله آمبولانس پس از تأیید نهایی پذیرش بیمارستان و ممهور نمودن فرم اعزام به مهر پذیرش امکان بستری بیمار وجود دارد و آمبولانس عودت داده می شود و در غیر این صورت و لزوم اعزام بیمار به سایر مراکز درمانی که توسط پزشک مقیم بیمارستان که پس از معاینه و تکمیل فرم ارجاع مشخص می گردد، لازم است بیمار توسط آمبولانس فوق الذکر به سایر مراکز درمانی اعزام گردد.
ماده ۶ – بیمارانی که دستور بستری غیر اورژانسی دارند با دستور کتبی روانپزشک مبنی بر نوبت بستری و هماهنگی لازم با مسئول پذیرش بیمارستان در نوبت بستری قرار داده می شود و مسئول پذیرش موظف است بر اساس ظرفیت های خالی تخت ها بیمارستانی در همانروز تاریخ بستری بیمار رامشخص کرده یا در اولین فرصت براساس لیست نوبت بستری با بیمار تماس گرفته و زمان بستری آن را مشخص نمایند.
ماده ۷- در هنگام پذیرش بیماران وتشکیل پرونده بستری حضور یکی از بستگان درجه ۱ یا قیم قانونی به منظور تکمیل تعهدات مربوطه در پرونده بیمار الزامی است ، ودر صورت عدم حضور بستگان درجه ۱ یا قیم قانونی در زمان پذیرش، تعهد توسط نماینده استان مربوطه که بیمار را همراهی می نماید تکمیل می گرددو لازم است در اولین فرصت بستگان درجه ۱ یا قیم قانونی بیمار جهت اخذ تعهدات لازم به بیمارستان مراجعه نمایند.
ماده ۸- پذیرش بیماران با ابزار و وسایلی از قبیل تلفن همراه ، فلاکس چای ،لیوان شیشه ای و هر وسیله که بنا بر تشخیص روانپزشک بیمارستان غیر ضروری و خطرناک تشخیص داده شود ممنوع بوده و این اشیاء به خانواده بیمار تحویل و در صورت عدم حضور خانواده تا زمان ترخیص در صندوق امانات بیمارستان نگهداری و به بیمار رسید داده خواهد شد.
ماده ۹ – بهمراه داشتن برخی وسایل و پوشاک شخصی از جمله شامپوی مصرفی ، کتاب و .. با نظارت واحد پرستاری بیمارستان بلا مانع است.
ماده ۱۰- اگر در زمان یا حین بستری مشخص گردید که بیمار دارای بیماری جسمی است که نسبت به درمان بیماری اعصاب و روان در اولویت می باشد، بنابر تشخیص روانپزشک به یکی از بیمارستان های عمومی به صورت موقت ارجاع و یا انتقال داده می شود.
ماده ۱۱- ساعات ملاقات باتوجه به فصول مختلف سال توسط ریاست بیمارستان تنظیم و با نظارت واحد پرستاری و نگهبانی بیمارستان انجام می پذیرد و در صورت تشخیص روانپزشک و طی دستور کتبی برخی از بیماران ممنوع ملاقات می گردند.
ماده ۱۲- در صورتی که مشخص شود بیمار در هنگام مراجعه به موادمخدر(افیونی،موادمحرک وتوهم زا) وابستگی دارد، بستری وی دربخش بستری ممنوع می باشد.

تذکر ۱- بستری بیماران دچار وابستگی به مواد فوق الذکرفقط در صورت دستور روانپزشک بیمارستان مبنی بر اورژانسی بودن بیمارممکن می باشد. در این صورت بیمار فوق الذکر در اورژانس تحت نظر بستری و در اولین فرصت از بیمارستان ترخیص و به معاونت بهداشت و درمان استان مربوطه جهت معرفی به یکی از مراکز درمان سوء مصرف مواد طرف قرارداد اعزام شود.
تذکر ۲ – بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و یا بوپرنورفین ، لازم است به هنگام بستری در بخش، داروی مصرفی خود در مدت بستری را به همراه معرفی نامه از مراکز درمانی تجویز کننده دارو به بخش تحویل نمایند، تا پس از تأیید روانپزشک معالج روند درمانی آنها ادامه یابد.

۲) شرایط ترخیص

ترخیص موقت و دائم بیماران با دستور کتبی روانپزشک انجام می پذیرد و در صورت دستور روانپزشک مبنی بر ترخیص با همراه امکان ترخیص بیمار پس از حضور یکی از اعضاء درجه ۱ خانواده یا قیم قانونی و روئیت کارت شناسایی توسط واحد پذیرش ممکن خواهد بود و در صورت دستور روانپزشک مبنی بر امکان ترخیص بیمار بدون همراه، بیمار می تواند شخصا بیمارستان را ترک نماید.
ماده ۱-در صورت تمایل خانواده به ترخیص بیمار به صورت موقت یا دائم لازم است مراتب در اسرع وقت به اطلاع روانپزشک رسانیده شود وخانواده درجه ۱ بیمار پس از تکمیل فرم های مربوط به رضایت شخصی و سایر مراحل قانونی نسبت به ترخیص موقت یا دائم اقدام نماید.
ماده ۲- برای ترخیص موقت یا دائم حضور خانواده درجه ۱ الزامی است و در غیر اینصورت پس از تأیید مددکاری بیمارستان و هماهنگی با بنیاد استان مربوطه و سایر بستگان بیمار، جهت ترخیص وی اقدام شود.
ماده ۳- برای ترخیص موقت یا دائم برای آندسته از بیمارانی که قیم قانونی دارند ، حضور قیم قانونی الزامی است و در صورت عدم حضور قیم، با هماهنگی واحد مددکاری و بنیاد استان مربوطه به همراه آمبولانس امداد و با حضور مددکار نسبت به ترخیص موقت یا دائم بیمار اقدام شود.