به یادشهیدسعیدگلاب بخش(معروف به محسن چریک )فریاد شبانه(الله اکبر)درپایتخت ایتالیا

اودرقالب واحدنهضت های سپاه سفرهایی به خارج ازكشورنیزداشت،یكی ازدوستان ایشان می گویدمحسن بیشتراوقات یك كلت كمری به همراه داشت وسخت ترین بازرسی هاحتی دركشورهای اروپایی هم قادرنبودنداسلحه همراه اوراكشف كنند.

اومتولد۱۳۳۸ دراصفهان بود ،سعید پس ازطی دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی که بانمرات عالی پشت سرگذاشته شد،باشرکت درمجالس دینی به مطالعه مباحث اسلامی باجدیت خاص روی می آورد.در ۱۶سالگی درس وبحث رارهامی کندودرراه مبارزه رهایی بخش بادشمنان جهانی اسلام راهی خارج ازکشورمی شود.در این رهگذرباشهیداندرزگو،استادجلال الدین فارسی،امام موسی صدروشهیددکترچمران آشنامی گرددوباآنهاارتباط برقرار می کندودرلبنان وفلسطین آموزشهای سخت چریکی راپشت سرمی گذارد.

هنگامیکه امام راحل درراستای ادامه مبارزه وتداوم انقلاب به نوفل لوشاتوعزیمت می کنند،سعید گلاب بخش هم خدمات بی شائبه ای راانجام می دهد.هنگام پروازانقلاب اوهم همراه امام(ره)به ایران مراجعت می کند.

سعیدپس ازپیروزی انقلاب درراستای مبارزه باضدانقلاب به عضویت سپاه پاسداران درمی آید.اوباتوجه به آموزش هایی که درخارج ازکشوردیده بودشروع به تربیت مبارزین وجوانان پرانرژی انقلاب می کند.سعید نیمه شب هارازمان مناسب آموزش دانسته واعتقادداشت دروجودانسان تنبلی حاکم است ومی بایست باآن مبارزه وآن راتبدیل به تحرک وپویایی کرد.

درآبان ماه سال ۱۳۵۸عده ای ازپاسداران پادگان ولیعصر(عج)تهران که درشهرسقزمستقربودند،وبدلیل حضورهیئت موسوم به«حسن نیت»اعزامی دولت موقت درمحاصره سختی قرارگرفتند.بطوریکه تامغازه خواربارفروشی مقابل محل استقرارنمی توانستندترددکنند.دونفرازپاسداران به نامهای«رجب»و«صدری»برای خریدبه مغازه مقابل پادگان رفتنداما دیگربرنگشتندوهیچ وقت معلوم نشدچه سرنوشتی پیداکردند،درچنین فضایی یک شب محسن چریک باتجهیزات کامل دریک ماشین جیب جاسازی کرده بود واردمقرشدونسبت به عدم تحرک وفعالیت بچه هاوانعطاف به هیئت حسن نیت دولت موقت سخت معترض شد.قرارشدصبح زودبعدبه بوکان برود،ازناامنی شهروجاده صحبت شداواعتنایی نکردوگفت بایدبروم،همینکه واردشهرمی شودهدف رگبارمسلسل قرارمی گیرد.افرادحاضردرمقرگمان می کنندمحسن شهیدشده است.درهمین حین درب مقربازوخودروآبکش شده محسن واردمی شود.اوپس ازتشریح نحوه درگیری وخلاص شدن ازدست ضدانقلاب دوباره به سوی بوکان راه می افتد.

حجت الاسلام والمسلمین«حسن زاده»نماینده ولی فقیه درنیروی هوایی سپاه درگفتگویی به چگونگی تسخیرمرکزفرماندهی گروهک«حزب خلق مسلمان»درتبریزاشاره می کند وخاطرات جالبی درمورد دوره فشرده آموزشی درآذربایجان درذهن دارد.«حسن زاده»دررابطه بادوره فشرده آموزشی اومی گوید:«شهیدمحسن چریک تانیمه های شب آموزش می داد.

ساعت چهارصبح هم باشلیک گلوله بیدارباش می دادکه بایدبااولین شلیک آماده وبادومین شلیک به خط می شدیم.کسانی که دیرترمی آمدندباسینه خیزتنبیه می شدند.هنگامیکه به کوه نوردی می بردمی بایست ازبالای تپه یا کوه باقل خوردن دریک مسیرمشخص،پایین می آمدیم.هرگونه انحراف رابا شلیک تیرهای جنگی درمسیرهدایت می کرد.

رد شدن گلوله ازبالای سرمان رابه وضوح حس می کردیم.امابه کسی آسیب نمی رسید.تنهاکسی که توانست پایش را جای پای اوبگذاردشهیدعلی تجلایی بودکه بعدهاازفرماندهان زبده جبهه وجنگ شدومدتی فرمانده لشکرعاشوراهم بود.ایشان به چگونگی تسخیرمقرحزب خلق مسلمان اشاره می کندواظهارمی داردبه گونه ای شهیدگلاب بخش این عملیات راانجام دادکه تمامی اعضای این گروهک خلع سلاح شدندواین غائله بدون تلفات خاتمه یافت.

اودرقالب واحدنهضت های سپاه سفرهایی به خارج ازکشورنیزداشت،یکی ازدوستان ایشان می گویدمحسن بیشتراوقات یک کلت کمری به همراه داشت وسخت ترین بازرسی هاحتی درکشورهای اروپایی هم قادرنبودنداسلحه همراه اوراکشف کنند.

دربازدیدازکشورهای لیبی وآلبانی همه جامخفیانه عکس امام(ره)رابه افرادهدیه می داد.خیابان های پایتخت ایتالیاهنوز فریادشبانه«الله اکبر»محسن رادرگوش دارند.فریادی که پلیس بسیاربه دنبال صاحب آن گشت اماموفق به یافتن اونشد.

هنگامی که دشمن بعثی به میهن جمهوری اسلامی تجاوزکرددرهمان روزهای اولیه محسن چریک ودوستانش،گروهی ۷۰نفره راتشکیل داده وجلوی نفوذ دشمن رادرغرب کشورسدکردند.ارتفاعات غرب کشورشاهد دلاوری های محسن و یارانش است.چه بسیارتانک های دشمن که درآتش رشادت وغیرت این گروه قلیل دردشت ذهاب سوختند.

بالاخره محسن ویارانش درهفت آبان۵۹درعملیاتی که برای آزادسازی منطقه«افشارآباد»انجام می دادند،درنبردی نابرابر به آرزوی خودرسیدند.پیکر«محسن چریک»هیچ گاه پیدانشدتابرگمنامی ومظلومیت این مجاهدراه حق بیفزاید.

شهادت اوویارانش درآغازین روزهای جنگ باعث شد،شخصیت این رزمنده وفرمانده بزرگ نه تنهانزدمردم،بلکه نزد آشنایان به مسائل جنگ نیزمغفول بماند.شادی روحشان صلوات