تغذیه پلنگ از یک گوزن

در اواخر مرداد ماه امسال تصویر چهار قلاده پلنگ ایرانی شامل یک پلنگ ماده به همراه سه پلنگ توله ثبت شد.

در اواخر مرداد ماه امسال تصویر چهار قلاده پلنگ ایرانی شامل یک پلنگ ماده به همراه سه پلنگ توله ثبت شد.

 

حمید ظهرابی گفت: این پلنگ‌ها در حال تغذیه همزمان از لاشه یک گوزن مسن بودند که دوربین تله‌ای که توسط نیروهای ایستگاه مطالعاتی میانکتل به موقع جاگذاری شده بود، تصویر آنها را ثبت کرد.

 

وی گفت: مشاهده گونه پلنگ در مجاورت سایت گوزن زرد میانکتل و تشکیل جمعیت از این گونه در معرض خطر که ما آن را به عنوان گونه چتر می‌شناسیم نویدبخش احیا سایر گونه‌های علفخوار در منطقه ارژن و پریشان است.

 

مدیر کل محیط زیست فارس عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در سال‌های اخیر توسعه یافته است و این پتانسیل برای رهاسازی گوزن زرد در منطقه وجود دارد، در حال حاضر گزینه رهاسازی و یا توسعه مجدد سایت با تاکید بر حفاظت همه گونه‌ها از جمله گوشتخواران و احیا گونه‌های علفخوار منقرض شده در منطقه در دست بررسی است.