نهضت حسینی

عشق به اهل بیت علیه السلام / ارادت به ائمه اطهار در اروپا

نمیدانم چرا عشق تو هرگز کهنه نمیشود؟ تو بزرگترین معجزه ای

عشق تو مرا به گریه می اندازد  و اشکها

مانند باران درد ها و ترس های مرا میشوید

پس از هزار سال تو مانند طلا می درخشی

نمیدانم چرا عشق تو هرگز کهنه  نمیشود؟

توبزرگترین معجزه ای

تو بزرگترین معجزه ای

عشق تو پر از رازهایی است که مرا متحیر میکنند

قلب های غمگینی که به سوی تو می ایند شادمان برمی گردند؟

پس از هزار سال تو مانند طلا میدرخشی

نمیدانم چرا عشق تو هرگز کهنه نمیشود؟

تو بزرگترین معجزه ای

تو بزرگترین معجزه ای

تو بزرگترین معجزه ای

بزرگتر از شکافتن  نیل

بزرگتر از زنده کردن مردگان

آتش عشقی است که در قلب های ما شعله می کشد

وقتی نام تو را فریاد میزنم

بزرگتر از شکافتن نیل

بزرگتر از زنده کردن مردگان

آتش عشقی است که در قلب های ما شعله می کشد

وقتی نام تو را فریاد میزنم

تو بزرگترین معجزه ای