وظایف و مأموریت های سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

صادقان/از آنجایی که اغلب بازنشستگان محترم در مراجعه به کانون ها، ابهام و سؤالاتی را در خصوص امور مربوط به بازنشستگان مطرح می نمایند و درخواست اطلاع رسانی بیشتر نسبت به وظایف و مأموریت های سازمان های مرتبط را دارند. لذا یکی از برنامه های کانون بازنشستگان سپاه، آشنایی و آگاهی بخشی اعضای محترم تحت […]

صادقان/از آنجایی که اغلب بازنشستگان محترم در مراجعه به کانون ها، ابهام و سؤالاتی را در خصوص امور مربوط به بازنشستگان مطرح می نمایند و درخواست اطلاع رسانی بیشتر نسبت به وظایف و مأموریت های سازمان های مرتبط را دارند. لذا یکی از برنامه های کانون بازنشستگان سپاه، آشنایی و آگاهی بخشی اعضای محترم تحت پوشش کانون با مراجع و سازمان های مرتبط با بازنشستگان و نیز وظایف و مأموریت هایی است که آن سازمان ها بر عهده دارند.

در این قسمت به طور اختصار وظایف و مأموریت های سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح را بر می شماریم.

*سئوال: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چه سازمانی است؟

پاسخ: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از سال ۱۳۸۳ برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و مسؤلیت پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران همه نیروهای مسلح ( ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستادکل ) را متعهد گردیده است.

*سئوال: جمعیت تحت پوشش سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چه کسانی هستند؟

پاسخ: کسانی که در وضعیت های بازنشسته، مستمری بگیر، وظیفه بگیر و اخراجی از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح متناسب با نوع وضعیتشان، حقوق دریافت می نمایند.

*سئوال: وضعیت های بازنشسته، مستمری بگیر، وظیفه بگیر و اخراجی شامل چه کسانی می شود؟

پاسخ:

۱- بازنشسته کسی است که پس از اتمام خدمت قانونی و قابل قبول و برابر ضوابط و مقررات مربوطه در یکی از نیروهای مسلح ( ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و ستادکل ) از وضعیت شاغل منفک و بازنشسته می شود.

۲- مستمری بگیر به هر یک از عائله تحت تکفل کارکنان شاغل و بازنشسته ی متوفی که بموجب قانون از حقوق مستمری بهره مند می شوند اطلاق می شود.

۳- وظیفه بگیر به کارکنانی اطلاق می شود که برابر قوانین نیروهای مسلح خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان درحدّی باشد که خدمت آنان تؤام با مشقّت بوده یا امکان ادامه خدمت را ازآنان سلب نماید و برابر رأی شورای عالی پزشکی بازنشسته شوند.

۴- اخراجی وضعیت پایان خدمت کارکنانی است که به علّت از دست دادن صلاحیت و یا ارتکاب جرائم و تخلّفات، با حکم دادگاه صالح و یا رأی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح رابطه استخدامی آنها با نیروهای مسلح قطع می شود.

* سئوال: مأموریت اصلی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح چیست؟

پاسخ: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به منظور ارائه خدمات به گروه هدف خود، در سه حوزه زیر به اجرای مأموریت می پردازد:

۱- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح و اعمال تغییرات حقوقی آنان.

۲- ارائه خدمات رفاهی، حمایتی، ورزشی و اجتماعی به مشترکین تحت پوشش.

۳- دریافت، احتساب، انتقال، استرداد و استمرار کسور بازنشستگی و سوابق خدمتی کارکنان شاغل، بازنشسته و منفصل نیروهای مسلح.

*سئوال: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در ارتباط با محاسبه و پرداخت حقوق جمعیت تحت پوشش خود چه وظایفی دارد؟

پاسخ: یکی از اصلی ترین حوزه های مأموریتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح و اعمال تغییرات حقوقی آنان است که در این ارتباط هشت وظیفه را بر عهده دارد.

۱- دریافت، کنترل و پذیرش اطلاعات مشترکین ورودی جدید بر اساس اطلاعات واصله از سازمانهای نیروهای مسلح.

۲- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیروهای مسلح.

۳- اعمال تغییرات حقوقی مشترکین بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان های نیروهای مسلح.

۴- پرداخت مزایای قانونی مشترکین مانند: هدیه ازدواج، کمک هزینه تدفین، عیدی(پاداش آخرسال)و…

۵- ارائه خدمات حقوق و مزایا به مشترکین مانند: صدور برگه حقوق(فیش حقوق) ماهیانه، انواع گواهی های عضویت، حقوقی، کسر از حقوق، ضمانت کسر از حقوق و سایر معرفی نامه های اداری.

۶- راستی آزمایی و نظارت بر پرداخت های مشترکین و شناسایی هم پوشانی های خلاف قانون.

۷- رسیدگی به درخواست های ایجاد کفالت یا برقراری حقوق مستمری برابر ضوابط و مقررات قانونی.

۸- تعامل با سایر وزارتخانه ها سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در حوزه مباحث مشترک و مرتبط با مأموریت پرداخت حقوق و مزایا.

*سئوال: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به دو روش محاسبه که به طور خیلی مختصر اشاره می شود:

الف) حقوق بازنشستگی کارکنانی که از تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ به بعد بازنشسته شده اند، برمبنای معدل مجموع امتیازات ماهیانه عوامل مبنای کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت(۲۴ ماه) و به نسبت سابقه خدمت قابل احتساب در بازنشستگی تا حداکثر سی سال و با اعمال ضریب ریالی آخرین ماه خدمت، طبق فرمول زیر تعیین می شود.

کسر سال بر اساس ماه نسبت به دوازده ماه و هر ماه ۳۰ روز محاسبه می شود: