پاسخ رهبر انقلاب به ۴ پرسش مهم اقتصادی /نسخه درمان اقتصاد چیست؟

پاسخ رهبر انقلاب به ۴ پرسش مهم اقتصادی /نسخه درمان اقتصاد چیست؟ نشریه خط حزب الله در شماره دویست و چهل و پنجم خود در مطلبی با تیتر «نسخه درمان اقتصاد» به بیانات رهبری و پاسخ ایشان به چهار پرسش اصلی درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد. رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در ارتباط […]

پاسخ رهبر انقلاب به ۴ پرسش مهم اقتصادی /نسخه درمان اقتصاد چیست؟

نشریه خط حزب الله در شماره دویست و چهل و پنجم خود در مطلبی با تیتر «نسخه درمان اقتصاد» به بیانات رهبری و پاسخ ایشان به چهار پرسش اصلی درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد.

رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد ایران، ظرفیت‌های پیش رو و راه حل درمان آن پرداختند. خط حزب‌الله در سخن هفته‌ این شماره خود به این موضوع از منظر رهبر انقلاب پرداخته است که در ادامه آمده است؛

مسـئله اقتصـاد و مشـکلات معیشـتی، ایـن روزهـا بخش مهمـی از فکر و ذهـن مـردم و فضای سیاسـی و اجتماعـی کشـور را پـر کـرده اسـت. برنامـه‌ی چندجانبـه‌ی دشـمن بـرای تضعیـف اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم از یـک سـو و تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر اولویـت درجه یک حل مشـکلات اقتصادی، چالش چندین سـاله ای را رقـم زده کـه البتـه ایـن روزها بـه نقاط حسـاس و مشـکل خـود رسـیده اسـت. کارشناسـان و صاحب نظـران، از این مشـکلات اقتصـادی مزمنی کـه در طـول سـال های متمـادی کم و بیـش عمیق تـر نیـز شـده اند، بـا عنـوان اقتصـاد بیمـار یـا بحـران زده تعبیـر کرده انـد و البتـه راه حل هـای متعـدد و مختلفـی نیـز مطـرح کرده انـد. رهبـر انقلاب در ارتبـاط تصویـری اخیـر بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی، مطالبـی را بیـان کردند کـه در حقیقـت پاسـخ بـه چهـار سـؤال اصلـی جامعه ایرانی در زمینه ی اقتصاد است:

اول اینکه برای حل مشـکلات، ابتدا باید منشـأ آن را شـناخت؛ ریشـه‌ مشـکلات اقتصـادی در ایـران چیسـت؟

پرسـش دوم دربـاره شـناخت دقیـق ابعـاد و کیفیـت خـود بیمـاری اسـت. مصادیـق بیمـاری اقتصـادی کشـورمان کدام انـد؟

پرسش سـوم آیـا توانمنـدی لازم بـرای عبـور از ایـن بیماری هـای مزمـن اقتصـادی وجـود دارد؟

چهـارم راه حـل اصلـی عبـور از مشـکالات فعلـی اقتصـادی کشـور چیسـت؟
اول. ریشه مشکلات اقتصادی در ایران چیست؟

«مشـکلات مـا حقیقتـا ناشـی از ایـن اسـت کـه خودمان کم توجهی کردیم: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ؛ (روم/۴۱) خود مـا یـک جاهایـی بی توجهی کردیم، کم توجهی کردیم. مثلا فـرض کنید بـه تولید اهمیت ندادیـم، به سـرمایه گذاری اهمیت ندادیم، ناگهان مواجه شـدیم بـا شکسـت کارخانه‌جـات مـن بـاب مثـال، یـا فـرض کنیـد کـه مشـکلات تولیـد در کشـور. خـب وقتـی انسـان کار نکنـد، نتیجـه کار نکـردن مشـهود اسـت. آنجاهایـی کـه خـود ما مسـئولین بی‌توجهی کردیـم، کم توجهی _ در طول سال های مختلف البته_ کردیـم، نتایجـش ایـن خواهـد بـود.» ۹۹/۴/۲۲
دوم. مصادیق بیماری اقتصادی کشورمان کدام‌اند؟

«مشـکلات اقتصـادی کـه از آن تعبیـر کردیـم بـه بیماری، خـب عمده ترینـش تورم اسـت، کاهش ارزش پول ملی است، گرانی هـای بی منطـق اسـت، مشـکلات بنگاه هـای تولیـدی اسـت، وجـود تحریم هـای خارجـی اسـت -کـه نقـش ایـن تحریم هـا را نبایـد نادیـده گرفـت- و نتیجـه ی این‌ها هـم سـختی معیشـت طبقـات پاییـن و متوسـط اسـت.» «در مقولـه اقتصـاد اگـر بخواهیـم مسـائل کلیـدی را مطـرح کنیـم، مسـئله تولیـد جدا کلیـدی اسـت… مسـئله اشتغال جـزو مسـائل کلیـدی اسـت کـه البته با تولیـد ارتبـاط پیـدا می کنـد. مسـئله ی مهـار تـورم مسئله‌ی جدا کلیدی است… مدیریت نظام پولی و مالـی جـزو مسـائل کلیـدی اسـت؛ عـدم وابسـتگی اقتصـاد کشـور بـه نفـت جـزو مسـائل ِ کلیـدی اسـت؛ این هـا مسـائل مهـم اسـت، در زمینه هـای اقتصـادی.» ۹۹/۴/۲۲

سوم. آیا توانمندی لازم برای عبور از این بیماری های مزمن اقتصادی وجود دارد؟

«اگـر شـما کشـور را بـه جسـم یـک انسـان تشـبیه بکنید، این مشـکلات، همان طور که عـرض کردم، بـه منزلـه ی بیمـاری اسـت، منتهـا خطـر بیمـاری نسـبت بـه همـه یکسـان نیسـت. خـب حـالا کرونـا در کشـور هسـت، اما خطر کرونا نسبت به همه یـک جـور نیسـت. کسـی پیـر باشـد، ناتـوان باشـد، توانایـی تقویـت جسـمانی نداشـته باشـد، دارای بیماری هـای زمینـه ای باشـد، بیمـاری بـرای او خطرنـاک اسـت، خطرآفریـن اسـت، پزشـک هـم وقتـی بـا یـک چنیـن بیمـاری مواجـه می شـود خیلی امیـدوار نیسـت؛ لکن اگـر چنانچه ایـن بیمار جـوان باشـد، توانایـی جسـمی داشـته باشـد و بیماری هـای زمینـه ای نداشـته باشـد، فرضـا ورزشـکار و از لحـاظ جسـمی قدرتمنـد باشـد، ایـن بیمـاری در او هسـت، لکـن خطـر در مـورد او زیـاد نیسـت و وقتـی طبیـب هـم بـا یـک چنیـن بیمـاری مواجـه می شـود، بـا امیـد بیشـتری بـه سـراغ ایـن بیمـار مـی رود. بلـه؛ کشـور بیماری هایـی دارد، لکـن ایـن بیماریهـا مواجـه اسـت بـا یـک توانایی هایـی… ایـن بیماریهـا هسـت، لکـن بنیـه ی کشـور قـوی اسـت. چـرا می گوییـم بنیـه ی کشـور قـوی اسـت؟ بـه خاطـر ظرفییت‌های گسـترده ای کـه در کشـور وجـود دارد.» ۹۹/۴/۲۲
چهارم. راه حل اصلی عبور از مشکلات فعلی اقتصادی کشور چیست؟

«اگـر چنانچـه ایـن تفکر و روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی_ کـه امـروز خوشـبختانه عمومیت پیـدا کـرده و بخصـوص در بیـن قشـر جـوان تحصیلکـرده ی بـا عـزم و اراده رشـد پیـدا کـرده_ و این اعتماد به نیروی داخلـی در اقتصاد به همیـن شـکل پیـش بـرود و امیدهـای واهـی که گاهی انسـان مشـاهده می کنـد بـه بیـرون از مرزها وجـود دارد و اقتصـاد کشـور را شـرطی می کنـد نسـبت بـه تصمیم گیـری بیگانـگان، اگـر چنانچـه وجـود نداشـته باشـد یـا ضعیـف بشـود و اعتمـاد ملی افزایـش پیـدا کنـد، بـه نظـر بنـده همـه ی ایـن مشـکلاتی کـه امـروز در اقتصـاد وجـود دارد قابـل رفـع و برطـرف کـردن اسـت. بایسـتی از ایـن بنیـه ی قـوی کشـور اسـتفاده کـرد. ۹۹/۴/۲۲